Vikram Krishnaveti

Headshot of Vikram Krishnaveti

Vikram Krishnaveti

PhD Student, Department of Economics

300 Carl H. Lindner Hall

513-556-5146