Economics PhD Students

Students

Ian Bryant
bryantir@mail.uc.edu
300 Carl H. Lindner Hall
Phone: 513-556-5146

Vikram Krishnaveti
krishnvv@mail.uc.edu
300 Carl H. Lindner Hall
Phone: 513-556-5146

Beau Sauley
sauleybu@mail.uc.edu
300 Carl H. Lindner Hall
Phone: 513-556-5146

Huibin Weng
wenghn@mail.uc.edu
300 Carl H. Lindner Hall
Phone: 513-556-5146

Job Market Candidates

Hamed Namavari
namavahd@mail.uc.edu
300 Carl H. Lindner Hall
Phone: 513-556-5146