Hamed Namavari

Headshot of Hamed Namavari, PhD

Hamed Namavari, PhD

Adjunct Instructor

513-556-7040